Rejestr dłużników niewypłacalnych online

Oprócz Krajowego Rejestru Dłużników mamy także możliwość skorzystania z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, w skrócie RDN. RDN to system działający w Polsce od roku 1997. Dzięki bazie danych dostępnej również w systemie on-line możemy zweryfikować informacje dotyczące określonego pomiotu gospodarczego bądź też danej osoby fizycznej. Podstawową funkcją KRD jest możliwość weryfikowania wypłacalności pomiotów. Dzięki niej przedsiębiorcy niwelują niebezpieczeństwo współpracy z niewiarygodnymi firmami. Jest więc to bardzo przydatne narzędzie, dla każdego podmiotu prawnego, ale nie tylko.

Kto i na jakiej podstawie może zostać wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych?

– po pierwsze osoby fizyczne, jakie ogłosiły upadłość oraz osoby, które nie mają możliwości finansowej nawet na opłacenie postępowania upadłościowego lub też anulowano egzekucję z powodu, iż jej koszty egzekucyjne są większe od środków możliwych do uzyskania z egzekucji;

– następnie wspólnicy, którzy poprzez cały swój majątek są prawnie odpowiedzialni za wszelkie zobowiązania określonej spółki. Zasada ta nie dotyczy jedynie spółki komandytowej i komandytariuszy (kiedy została ogłoszona upadłość spółki lub też w przypadku jeśli wniosek o upadłość oddalono z przyczyny niemożności pokrycia kosztów postępowania upadłościowego);

– kolejna grupa osób to dłużnicy zalegający ze zobowiązaniem finansowym podlegający procesowi egzekucyjnemu,

– w rejestrze mogą być także ujęte osoby, jakie nie mogą podejmować działalności gospodarczej ponieważ zostały one pozbawione prawa do tego przez orzeczenie sądu.

Do rejestru mogą być również wpisane podmioty, w sprawie których inne osoby wniosły stosowny wniosek. Oprócz wpisu „na wniosek” wyróżniamy także wpis z urzędu.

Jakie dane są zamieszczone w RDN?

Podstawowe informacje, jakie są zawarte w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych to oczywiście imię i nazwisko. Ponadto widoczny jest numer PESEL, w przypadku przedsiębiorców zamieszcza się także numer REGON. W przypadku, kiedy podmiot jest już odnotowany w rejestrze dodatkowo widoczny jest także numer konkretnego podmiotu.

Wyżej wymienione dane do rejestru dostarcza komornik oraz sąd.